DAIKTINGAS.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (REDAKCIJA 2019-06-14)

9. TAISYKLIŲ KEITIMAS

9.1. DAIKTINGAS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, nes Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulinama ir vystoma tam, kad Klientams būtų užtikrintas patogesnis ir saugesnis naudojimasis Svetaine.
9.2. DAIKTINGAS.LT įsipareigoja pranešti Klientui apie bet kokius Taisyklių pakeitimus, apie tai paskelbdama Svetainėje.

9.3. Taip pat DAIKTINGAS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti (atnaujinti) šių Taisyklių 3.1.2.6 punkte nurodytą prekių ir (ar) paslaugų, prekyba kuriomis prieštarauja teisės aktams ir (ar) moralės bei etikos normoms, sąrašą, apie tai iš anksto nepranešusi Klientui.
9.4. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento.
9.5. Paslaugos, užsakytos iki Svetainės Taisyklių pakeitimo, teikiamos laikantis tvarkos ir terminų, nustatytų tuo metu galiojusiose Taisyklėse.
9.6. Klientas, toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine (įskaitant Paslaugų pratęsimą, naujų Paslaugų užsakymą, Skelbimų redagavimą ir (ar) atnaujinimą, bet tuo neapsiribojant), po to, kai įsigaliojo Taisyklių pakeitimai, patvirtina susipažinęs su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinkantis.

8. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

8.1. Klientas sutinka, kad DAIKTINGAS.LT niekaip nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl DAIKTINGAS.LT kaltės, ir dėl to nėra įpareigota atlyginti Kliento ar trečiųjų asmenų patirtų nuostolių ar žalos.
8.2. DAIKTINGAS.LT nebus atsakinga už prekių ir (ar) paslaugų, kurios parduodamos ar įsigyjamos naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, kiekį, kokybę ir (ar) komplektiškumą.
8.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš DAIKTINGAS.LT pusės, kad Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, kokybiškai, be sutrikimų ir visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. DAIKTINGAS.LT niekaip nėra ir nebus atsakinga už Svetainėje esančios informacijos netikslumą, neteisėtumą, klaidingumą ar neatitikimus (išskyrus atvejus, kai tą informaciją pateikia pati DAIKTINGAS.LT) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
8.4. DAIKTINGAS.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos Klientas gali patirti, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, taip pat siųsdamas, skelbdamas ir kaip nors kitaip perduodamas ar paviešindamas bet kokią informaciją, įskaitant komentarus ir (ar) tiesiogines žinutes.

8.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad DAIKTINGAS.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokią žalą, nuostolius ar kitas išlaidas, patirtas dėl Kliento naudojimosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
8.6. Klientas supranta ir sutinka, kad DAIKTINGAS.LT, remiantis šių Taisyklių 8.1 ir 8.3 punktais, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už jokius ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, kuris susijęs su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių (kuriuos jis ar tretieji asmenys gali patirti bet kokiu būdu, Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija) Atlyginimo
8.7. Klientas supranta ir sutinka, kad DAIKTINGAS.LT nėra ir nebus atsakingas už Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas, kai dėl to kalti tretieji asmenys, įskaitant interneto, mobiliojo ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjus, bet jais neapsiribojant. Tuo atveju, kai Klientas negali naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.
8.8. DAIKTINGAS.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 29 (dvidešimt devynių) eurų suma.

7. INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

7.1. DAIKTINGAS.LT Kliento asmens duomenis tvarko taip, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant duomenų apsaugą nuo netyčinio jų praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo, taip pat apsaugą nuo duomenų tvarkymo neturint leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENYS

6.1. Kliento asmens duomenys, pateikti Kliento Registracijos metu ar naudojantis Svetaine arba DAIKTINGAS.LT surinkti kitais būdais,  DAIKTINGAS.LT yra tvarkomi (naudojami, perduodami, renkami ir saugomi) tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. DAIKTINGAS.LT Kliento asmens duomenis tvarko vadovaudamasi šiose Taisyklėse, taip pat DAIKTINGAS.LT privatumo politikoje nustatyta tvarka.
6.2. DAIKTINGAS.LT užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų vykdymo tvarka nustatyta DAIKTINGAS.LT privatumo politikoje.

5. MOKAMOS PASLAUGOS

5.1. Mokamos Paslaugos ir naudojimosi jomis tvarka aprašyta ir pateikta Svetainėje; kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos kaina pateikta jos užsakymo formoje.
5.2. Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas už jas sumoka DAIKTINGAS.LT Svetainėje nurodyta tvarka. DAIKTINGAS.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti bet kurios Mokamos Paslaugos kainos dydį, taip pat mokėjimo tvarką.
5.3. Jeigu DAIKTINGAS.LT apribojo ar sustabdė Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis arba jeigu Klientui nebuvo suteiktos ar laiku nebuvo suteiktos Mokamos Paslaugos dėl kitų priežasčių, negu Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas ar atvejis, nurodytas šių Taisyklių 4.1.7 punkte, tai DAIKTINGAS.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja:

5.3.1. pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tiek laiko, kiek nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos;

5.3.2. arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms, bet tik tuo atveju, jeigu Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio.
5.4. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, panaikintus ir (ar) pašalintus dėl to, kad Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, negrąžinamas.
5.5. DAIKTINGAS.LT dėl atliekamų profilaktinių darbų turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam laikui.

4. DAIKTINGAS.LT TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. DAIKTINGAS.LT turi teisę:

4.1.1. bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas, atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad DAIKTINGAS.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;
4.1.2. laikinai apriboti viso ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų arba dalies Paslaugų teikimą, jeigu:
4.1.2.1. Klientas nevykdo ar vykdo netinkamai šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų, nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
4.1.2.2. DAIKTINGAS.LT nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Svetainės atnaujinimo darbai;
4.1.2.3. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
4.1.2.4. tai yra reikalinga, siekiant apginti DAIKTINGAS.LT ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
4.1.2.5. DAIKTINGAS.LT įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
4.1.2.6. Klientas, naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir (ar) įkeldamas Skelbimus, daro žalą DAIKTINGAS.LT, įskaitant, žalą DAIKTINGAS.LT geram vardui ir (ar) reputacijai, bet tuo neapsiribojant;
4.1.2.7. yra kitų Taisyklėse nurodytų priežasčių;
4.1.3. bet kada apriboti Kliento galimybę skelbi Skelbimus ir (ar) kitą Turinį, įskaitant tiesiogines žinutes ir (ar) komentarus, ir savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, įskaitant Kliento paliktus komentarus ir (ar) tiesiogines žinutes, jeigu, DAIKTINGAS.LT nuomone, jie pažeidžia taikomus teisės aktus, šių Taisyklių nuostatas arba prieštarauja gerai moralei;

4.1.4. bet kada savo nuožiūra keisti Svetainę ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas kategorijas, nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;
4.1.5. keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, pavyzdžiui, atlikti Kliento statuso iš privataus asmens į juridinį asmenį pakeitimą, jeigu Klientas pateikė klaidingą informaciją ir (ar) pažeidė šių Taisyklių nuostatas;
4.1.6. bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų ir (ar) komentarų ir tiesioginių žinučių stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
4.1.7. savo nuožiūra ištrinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau kaip du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečią neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, DAIKTINGAS.LT panaikina Kliento paskyrą. Taip pat DAIKTINGAS.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu [email protected] DAIKTINGAS.LT sprendimas yra galutinis;
4.1.8. iš anksto neįspėjus panaikinti Kliento paskyrą, jeigu Klientas prie jos nebuvo prisijungęs daugiau kaip 5 (penkerius) metus ir joje nėra pinigų;
4.1.9. iš anksto neįspėjus panaikinti Kliento paskyrą, jeigu Klientas prie jos nebuvo prisijungęs daugiau kaip 5 (penkerius) metus, net jeigu joje yra pinigų;
4.1.10. gauti užmokestį už teikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tuo tikslu, Klientui pareikalavus, DAIKTINGAS.LT pateiks Klientui sąskaitą;
4.1.11. reikalauti iš Kliento sumokėti sutartinę baudą (29 eurus), jeigu Klientas pažeidžia savo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1–3.1.15 punktuose;
4.1.12. iš anksto nepranešusi Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalies jų.
4.2. Šalys susitaria, kad DAIKTINGAS.LT turi teisę bet kada, iš anksto neįspėjusi, nutraukti Svetainės veiklą.

3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klientas, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įsipareigoja:
3.1.1. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių, ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius reklamos reguliavimą, asmens duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės apsaugą, ir kitus;
3.1.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie kuriuo nors būdu prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant šiais punktais:
3.1.2.1. nenaudoti Paslaugų ir (ar) Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų DAIKTINGAS.LT serverio saugumui, vientisumui, DAIKTINGAS.LT teikiamų paslaugų tinkamam veikimui ar riboti DAIKTINGAS.LT galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kuriomis DAIKTINGAS.LT teikiamomis paslaugomis;
3.1.2.2. nesiųsti, nelaikyti, neplatinti, neskelbti arba jokiu kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, šmeižikiško, grasinančio, pornografinio, neteisingo, diskriminacinio, klaidinančio, apgaulingo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, taip pat turinio, kurstančio etninę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus ar būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams, arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę DAIKTINGAS.LT;
3.1.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
3.1.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir (ar) Svetaine siekiant atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;
3.1.2.5. nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų siekiant paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat neplatinti kenkėjiškos programinės įrangos, nepageidaujamos reklamos ir kito nepageidaujamo Turinio;
3.1.2.6. nesiūlyti prekių ir (ar) paslaugų, prekyba kuriomis prieštarauja teisės aktams ir (ar) moralės bei etikos normoms ir kurios nurodytos šiame nebaigtiniame sąraše;
3.1.2.7. nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimo tikslais;
3.1.2.8. neskelbti ir nereklamuoti informacijos, kurioje minimi tretieji asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys su DAIKTINGAS.LT, arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) produktus;
3.1.2.9. nekaupti, nerinkti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neplatinti ir neskelbti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie parduodamas ir (ar) ieškomas prekes ir (ar) paslaugas, jų kainas ir t. t.;
3.1.3. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, nurodyti, ar prekes parduoda (paslaugas teikia) nekomerciniais tikslais veikiantis fizinis asmuo, ar komerciniais tikslais veikiantis asmuo, įskaitant fizinius asmenis, įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kt.;
3.1.4. pateikti teisingą, objektyvią, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir (ar) paslaugas, jų kokybę, būklę, ypatybes, gamintoją, kainą ir pan. Tokia informacija turi būti pateikiama ir valstybine kalba;
3.1.5. saugoti (jeigu Klientui yra suteikti) Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį taip, kad šių duomenų nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti jo interesams naudojantis Paslaugomis;
3.1.6. nedelsdamas informuoti DAIKTINGAS.LT apie bet kokius Kliento pateiktos (ypač registracijos Svetainėje metu) informacijos ir (ar) duomenų pokyčius ir atitinkamai pakeisti informaciją Svetainės anketoje;
3.1.7. nedelsdamas el. paštu pranešti DAIKTINGAS.LT, jeigu Kliento vartotojo vardas ir (ar) slaptažodis, reikalingi naudotis Svetaine, tapo žinomi tretiesiems asmenims ar buvo prarasti;
3.1.8. viename Skelbime reklamuoti ir (ar) skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir (ar) paslaugą, taip pat nereklamuoti ir (ar) neskelbti kelių Skelbimų, reklamuojančių tą pačią prekę (ar) paslaugą;
3.1.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose kategorijose;
3.1.10. nerašyti Skelbimų tekstų didžiosiomis raidėmis;
3.1.11. neskelbti beprasmių Skelbimų ir nenaudoti Skelbimuose beprasmiškų simbolių ir (ar) žodžių sekų;
3.1.12. prekių ir (ar) paslaugų aprašymus, taip pat kontaktinę informaciją nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinimuose draudžiama naudoti svetainių ar tinklalapių adresus ir (ar) įmonių pavadinimus;
3.1.13. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamos nuotraukos tiksliai atvaizduotų skelbimų tekstuose reklamuojamus objektus (išimtis – nauji neišpakuoti daiktai). Nuotraukos turi būti aiškios, be grafinių elementų ar papildomų apipavidalinimų;
3.1.14. Skelbimo nuotraukų vietoje nekelti jokių reklamų, maketų, jokios tekstinės informacijos ir kt., išskyrus nedidelį Kliento logotipą ar vandens ženklą (kategorijoje „Siūlo darbą“ galima įkelti įmonės logotipą);
3.1.15. už teikiamas Mokamas paslaugas su DAIKTINGAS.LT atsiskaityti šių Taisyklių 5 punkte numatyta tvarka.
3.2. Klientas, naudodamasis bet kuria Paslauga, patvirtina, kad jis:
3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir (ar) teisėtai atstovauja juridiniam asmeniui ir (ar) kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turi visus įgaliojimus ir teises vykdyti Svetainėje siūlomus sandorius;
3.2.2. tinkamai vykdys Taisyklių 3.1.1–3.1.15 punktuose nurodytas pareigas;
3.2.3. supranta, kad jam, Klientui, gali tekti savo lėšomis sumokėti mokesčius (gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.), susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir (ar) pajamomis, kurios buvo gautos naudojantis Paslaugomis;
3.2.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir DAIKTINGAS.LT sukuriami tik tiesiogiai ir aiškiai šiose Taisyklėse numatyti teisiniai santykiai;
3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu vartotojo vardas ir slaptažodis, reikalingi norint naudotis Svetaine, taptų žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o DAIKTINGAS.LT neįsipareigoja tikrinti vartotojo tapatybės jokiu kitu būdu, kaip tik atlikdama vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą;
3.2.6. supranta ir sutinka, kad DAIKTINGAS.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Taisyklių 5 punktu;
3.2.7. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose DAIKTINGAS.LT partnerių reklamos šaltiniuose.
3.3. Be Taisyklių 3.2.1–3.2.7 punktuose pateiktų patvirtinimų, Klientai, kuriems yra 7–18 metų, taip pat patvirtina, kad:
3.3.1. prieš siūlydami prekę ar paslaugą, yra gavę įstatyminių atstovų (pvz., tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad naudodamiesi Svetaine ir Paslaugomis gali būti teisiškai įpareigoti įsigyti (parduoti) prekę ar paslaugą.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. DAIKTINGAS.LT suteikia Klientams virtualią platformą, t. y. Svetainę, kurioje Klientas gali:

2.1.1. skelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes arba paslaugas (toliau – Skelbimai);

2.1.2. skaityti Skelbimus;

2.1.3. ieškoti Skelbimų;

2.1.4. rašyti po Skelbimais tiesiogines žinutes ir komentarus;

2.1.5. naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. Klientas supranta ir sutinka, kad DAIKTINGAS.LT nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių skelbiamo Turinio, kurį Klientas, naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti; DAIKTINGAS.LT jokiais būdais nėra atsakinga už tokio Turinio tikslumą, vientisumą ir (ar) kokybę.

2.3. Klientas yra pats asmeniškai atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar kitais įmanomais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Terminas „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, taip pat visą ir bet kokią informaciją (įskaitant duomenis, tekstą, paveikslėlius, duomenų bazes, simbolius, nuotraukas, vaizdo medžiagą, žinutes, dokumentus, komentarus, bet tuo neapsiribojant), kurią Klientas siunčia, saugo, pateikia, gauna, priima ar perduoda, besinaudodamas Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
2.4. Klientas supranta ir sutinka, kad DAIKTINGAS.LT turi teisę (tačiau neprivalo) savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekdamas aptikti nepageidaujamą ar šias Taisykles pažeidžiantį Turinį, o tokį Turinį aptikusi – jį šalinti ar blokuoti bet kokį tokio Turinio perdavimą.

2.5. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) paviešinimas Svetainėje nėra laikomas DAIKTINGAS.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.6. DAIKTINGAS.LT jokiais būdais (kaip tarpininkas, įgaliotasis asmuo, atstovas ar kaip kitaip) nedalyvaus pirkimo–pardavimo ar kituose tarp Klientų vykdomuose sandoriuose, susijusiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir (ar) paslaugomis arba Skelbimais. DAIKTINGAS.LT nebus Kliento atstovu, agentu, tarpininku ir kt.
2.7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir DAIKTINGAS.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, išskyrus atvejus, kai (jei) šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.8. Visi Svetainėje pateikiami prekių ženklai (išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai) priklauso DAIKTINGAS.LT arba DAIKTINGAS.LT juos teisėtai naudoja.
2.9. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant pramoninės intelektinės nuosavybės teises, įmonių vardus, autorių teises, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso DAIKTINGAS.LT arba DAIKTINGAS.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.10. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Be išankstinio raštiško DAIKTINGAS.LT sutikimo joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, paviešinamas arba platinamas.
2.11. Klientas, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir įvesdamas, teikdamas ar kitaip siųsdamas Turinį, neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia DAIKTINGAS.LT visas turtines autorių teises, reikalingas DAIKTINGAS.LT iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant teisę:
2.11.1. bet kokia forma ar būdu atgaminti, versti, keisti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamą ir platinti nuomojant, parduodant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;
2.11.2. kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.
2.12. Šalys susitaria, kad Klientas, kaskart pateikdamas bet kokį Turinį, patvirtina ir garantuoja DAIKTINGAS.LT, kad jis turi visus leidimus, teises, sutikimus ir (ar) licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą, taip pat naudoti Turinyje esančius autorių teisių objektus ir prekių ženklus.

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp MB „Daiktingas“ (juridinio asmens kodas – 305163730, el. pašto adresas – [email protected]) (toliau – DAIKTINGAS.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine WWW.DAIKTINGAS.LT.
1.2. Klientas, naudodamasis Svetaine, patvirtina susipažinęs su šios sutarties taisyklėmis ir sąlygomis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis, taip pat įsipareigoja jų laikytis.
1.3. Naudojimasis Svetaine šiose Taisyklėse reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui internetu prisijungus prie Svetainės. Pagal šias Taisykles paslaugos (toliau – Paslaugos) reiškia visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tiesioginių žinučių rašymą internetu, Skelbimų skelbimą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant. Bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šių Taisyklių nuostatų. Klientas gali nesutikti besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, tačiau tokiu atveju jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
1.4. Dalis Svetainės Paslaugų yra mokamos (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos aprašytos ir nurodytos Svetainėje; konkrečių paslaugų kaina nurodoma Mokamų Paslaugų užsakymo formose. Toliau šiose Taisyklėse terminas „Paslaugos“ apims visas Paslaugas, įskaitant Mokamas Paslaugas, o terminas „Mokamos Paslaugos“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Klientas susimoka.
1.5. Santykius tarp Kliento ir PREMIUMDAIKTAI.LT reguliuoja ne tik šios Taisyklės, bet ir atitinkamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialiosios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, taip pat įprasta geroji verslo praktika.
1.6. Tuo atveju, jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar dėl tam tikrų priežasčių tampa dalinai arba visiškai negaliojanti, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis, ir galioja visą santykių tarp Kliento ir DAIKTINGAS.LT laiką.

10.2. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi tarp DAIKTINGAS.LT ir Kliento kilę ginčai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Tarp DAIKTINGAS.LT ir Klientų verslininkų kilę ginčai sprendžiami teisme tame mieste, kuriame įregistruota MB „Daiktingas“ buveinė.
10.5. Klientas (vartotojas) prašymą ir (ar) skundą dėl DAIKTINGAS.LT Svetainės veiklos ir Paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti portalui DAIKTINGAS.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Raštus prašome siųsti el. pašto adresu [email protected]. Jeigu klientas nesutinka su DAIKTINGAS.LT atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje ginčų sprendimo platformoje. Visi teisminiai ginčai nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.